<
   
  
 
 


 

 

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I MERYTORYCZNE 2010

S P R A W O Z D A N I E   Z A R Z Ą D U

z działalności Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych

w 2010 roku.

 

1. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku. Wyodrębniło się z Polskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych i przyjęło nazwę Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych z siedzibą w Bydgoszczy. Adres Stowarzyszenia to ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskaliśmy 30 listopada 2007 roku, pod numerem 0000294062, z numerem REGON 340389032. Aktualnie (od 30 listopada 2010 roku) członkami  Zarządu Stowarzyszenia są:

 • Hanna Owczarzak – Prezes
 • Krystyna Piasecka – Wiceprezes
 • Franciszek Reszkowski – Wiceprezes
 • Zofia Gąsiorowska – Skarbnik
 • Stanisław Raszke – Sekretarz
 • Zbigniew Piotrowski – Członek.

Z wyjątkiem Zbigniewa Piotrowskiego zamieszkałego w Sławęcinku koło Inowrocławia, pozostali członkowie Zarządu mieszkają w Bydgoszczy. Do Komisji Rewizyjnej w ostatnich wyborach wybrano:

 • Kazimierz Jastrzembski – Przewodniczący
 • Leon Bąk – Członek
 • Wojciech Mikołajczak – Członek.

Z wyjątkiem Wojciecha Mikołajczaka zamieszkałego we Włocławku, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mieszkają w Bydgoszczy.

Cele statutowe działalności Stowarzyszenia to:

 • Opieka nad laryngektomowanymi poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków.
 • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych stowarzyszeń czy konfederacji, których Stowarzyszenie jest członkiem bądź się o nie ubiega.
 • Ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
 • Działalność rehabilitacyjna , szkoleniowa i informacyjna.

 

2. Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez:

 • organizowanie comiesięcznych spotkań członków Stowarzyszenia, na których przekazywane są informacje bieżące o działalności Stowarzyszenia, odbywa się wymiana doświadczeń, prowadzone są prelekcje z zakresu wiedzy medycznej, rehabilitacji, psychologii, foniatrii, żywienia, podatków, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone są ćwiczenia z zakresu nauki mowy przełykowej i in.. Obyło się 10 takich spotkań (z przerwą wakacyjną) w których uczestniczyło średnio po 30 uczestników.
 • część spotkań, poza tematyką podstawową, zawierała też w sobie elementy integracyjne, takie jak wigilia bożonarodzeniowa, spotkanie karnawałowe.
 • rozprowadzanie bezpłatnie, wydanego przez Stowarzyszenie pod koniec 2009 roku, liczącego 171 stron poradnik „Pacjent po operacji krtani”, głównie dla członków  Stowarzyszenia, ale także i dla innych zwracających się osób.
 • organizowanie turnusów  rehabilitacyjnych i zamiejscowych szkoleń w zakresie rehabilitacji głosu i mowy połączonych z integracją członków. W roku 2010 zorganizowano na przełomie maja i czerwca dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Łebie z udziałem blisko 40 uczestników, w tym także kilka osób z bratniego stowarzyszenia w Olsztynie i innych regionów kraju. Prowadzone były intensywne warsztaty logopedyczne, a uczestnicy korzystali także z innych zabiegów jak: inhalacje, masaże, światłoterapia. We wrześniu kilkoro członków Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi wzięło udział w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym w Darłówku, organizowanym przez bliskie nam stowarzyszenie w Koszalinie.
 • zorganizowanie w miesiącu czerwcu dwudniowej wycieczki pielgrzymkowej do Częstochowy, zwiedzając także kilka innych sanktuariów maryjnych. Wzięło w niej udział ponad 40 osób.
 • udział, poza comiesięcznymi spotkaniami członków Stowarzyszenia, w mszach św. i spotkaniach w zaprzyjaźnionym Kościele i plebanii pod wezwaniem Świętego Józefa w Bydgoszczy, dla uczczenia Światowego Dnia Chorych, Dnia Fatimskiego i za dusze zmarłych członków.
 • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który powinien umożliwić zdobycie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 10 czerwca. Rozpropagowano tą informację m.in. poprzez stronę internetową i wizytówki.
 • rozwinięcie, prowadzonej własnym sumptem, darmowej strony internetowej o adresie www.laryngektomowani.strefa.pl , przekazującej na bieżąco podstawowe informacje o Stowarzyszeniu, ale także umożliwiającej członkom umieszczanie własnych obrazków, filmików, wierszy itp..
 • odbycie zgodnie ze statutem dwóch Walnych Zebrań Członków: sprawozdawczo-wyborczego w listopadzie i sprawozdawczego w marcu.

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

4. Zarząd Stowarzyszenia pracuje na bieżąco, spotykając się w miarę potrzeb wynikających z działań ujętych w harmonogramie. Opracowany harmonogram został przyjęty na spotkaniu członków. Zarząd podejmował decyzje umożliwiające realizację tego harmonogramu i celów statutowych Stowarzyszenia. Zarząd sporządził i po zatwierdzeniu przekazał do odpowiednich instytucji sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Sporządził także wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, który ze względów formalnych został odrzucony, w związku z czym nie zorganizowano planowanego spotkania szkoleniowo-integracyjnego w Ciechocinku. Podjęto decyzję o złożeniu podobnej oferty w 2011 roku. Wybrano ośrodek ‘Górnik” w Łebie do współorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla członków Stowarzyszenia w roku 2010 i na następny rok. Uchwalono zmniejszenie opłaty organizacyjnej z tytułu turnusu rehabilitacyjnego dla członków BSL do 10 zł.     Rekomendował Walnemu Zebraniu Członków podwyższenie składki członkowskiej do 5 zł na miesiąc. Ustalono pogotowie kasowe na 1.000 zł. Doprowadzono do zmiany statutu i rejestracji statusu pożytku publicznego. Przygotowano i złożono w sądzie dokumenty zmieniające składy osobowe w rejestrze sądowym. Spotkania Zarządu odbywały się najczęściej przy okazji comiesięcznych spotkań członków, w 2011 roku postanowiono zwiększyć częstotliwość zebrań zarządu.

 

5. Przychodami Stowarzyszenia były głównie składki członkowskie i darowizny. Nie udało się uzyskać dotacji państwowych, czy samorządowych. Środki pieniężne i przychody finansowe w roku 2010 ukształtowały się następująco:

 • stan środków pieniężnych na 1.01.2010 r.                                       2.264,99 zł

z tego:

 • w kasie 686,85 zł
 • w banku 1.578,14 zł
 • przychody roczne                                                                              4.006,50 zł

w tym:

 • składki członkowskie 1.365,- zł
 • darowizny od osób fizycznych 1.862,50 zł
 • wpłaty uczestników wycieczki  779,- zł
 • ogółem środki pieniężne do dyspozycji                                            6.271,49 zł

Składki członkowskie wynosiły 3 zł miesięcznie. Podjęto uchwałę Walnego Zebrania Członków o wzroście składki do wysokości 5 zł miesięcznie od stycznia 2011 roku. Darowizny przekazywało Stowarzyszeniu wiele osób fizycznych w kwotach najczęściej od 10 do 50 zł.

 • stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. (po uwzględnieniu       3.756,08 zł

wydatków z pkt. 6)                                                                           

z tego:                                                           

 • w kasie  1.264,44 zł
 • w banku  2.491,64 zł

 

6. Wśród kosztów ponoszonych w związku z działalnością Stowarzyszenia należy wymienić:

 • realizacja celów statutowych                                                                       1.421,76 zł

w tym:

 • spotkania harmonogramowe członków  437,76 zł
 • częściowe sfinansowanie wycieczki  984,- zł
 • administracja                                                                                                  943,66 zł

w tym:

 • wynagrodzenia (umowa-zlecenie)  500,- zł
 • opłaty sądowe, bankowe i pocztowe 277,05 zł
 • materiały biurowe  115,20 zł
 • pozostałe koszty (kwiaty dla ustępującego zarządu)                           149,99 zł
 • Razem koszty                                                                                    2.515,41 zł  

W sumie w roku 2010 przychody przewyższyły koszty o 1.491,09 zł. Zarząd postanowił tą nadwyżkę przeznaczyć na zwiększenie przychodów 2011 roku.

                                                                                          

7. a) Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników opierając się na pracy członków.

     b) Stowarzyszenie nie wypłacało stałych wynagrodzeń.

     c) Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów

          Stowarzyszenia.

     d) Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia wyniosło 500 zł brutto z tytułu prowadzenia

          ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia.

     e) Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych ze środków Stowarzyszenia.

     f) Stowarzyszenie utrzymuje konto bankowe w bydgoskim oddziale „Polbanku” dla

          przechowywania środków pieniężnych przekraczających pogotowie kasowe. Konto

          bankowe zostało upublicznione poprzez stronę internetową, przekazane do urzędu   

          skarbowego i ministerstwa pracy. Na koncie bankowym na 1 stycznia 2010 roku

          znajdowało się 1.578,14 zł, a na koniec roku 2.491,64 zł.

     g) Stowarzyszenie nie inwestowało w obligacje, udziały ani akcje.

     h) Stowarzyszenie nie nabywało i nie posiada żadnych nieruchomości.

     i) Stowarzyszenie nie nabywało i nie posiada innych środków trwałych.

     j) Aktywa bilansowe Stowarzyszenia wyniosły:

 • na początek 2010 roku                                                          2.264,99 zł
 • na koniec 2010 roku                                                             3.756,08 zł

  a zobowiązania:

 • na początek roku                                                                           0,00 zł
 • na koniec roku                                                                              0,00 zł

 

8. W 2010 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. Złożona w tym zakresie oferta na początku 2010 roku została przez Urząd Marszałkowski w Toruniu odrzucona ze względów formalnych.

 

9. Stowarzyszenie w terminie zapłaciło w 2010 roku następujące podatki:

 • z tyt. zawartej umowy-zlecenia                                                        72,- zł

 

W 2010 roku Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez żadną uprawnioną instytucję.

 

Bydgoszcz, dnia 23 marzec 2011 r.

 

Podpisy członków Zarządu:

 

 1. Hanna Owczarzak                              ………………………………………………..
 2. Zofia Gąsiorowska                             ………………………………………………..
 3. Krystyna Piasecka                              ………………………………………………..
 4. Zbigniew Piotrowski                          ………………………………………………..
 5. Stanisław Raszke                                ………………………………………………..
 6. Franciszek Reszkowski                       ………………………………………………..

 

BILANS

Bydgoskie Stowarzyszenie

Laryngektomowanych

.....................................................                                                                                                                                      

(nazwa jednostki)                                                              na dzień  31.12.2010 r.                                    

 

 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

 

Wiersz

AKTYWA

Stan na

Wiersz

PASYWA

Stan na

1

2

01.01.2010

31.12.2010

1

2

01.01.2010

31.12.2010

A

Aktywa trwałe

 

 

A

Fundusze własne

2264,99

3756,08

I

Wartości niematerialne i prawne

 

 

I

Fundusz statutowy

390,44

2264,99

II

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III

Należności długoterminowe

 

 

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

 

IV

Inwestycje długoterminowe

 

 

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami

1874,55

1491,09

V

Długoterminowe

rozliczenia międzyokresowe

 

 

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami

 

 

B

Aktywa obrotowe

2264,99

3756,08

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

 

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

 

 

II

Należności krótkoterminowe

 

 

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1

Kredyty i pożyczki

 

 

2

Inne zobowiązania

 

 

3

Fundusze specjalne

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

2264,99

3756,08

III

Rezerwy na zobowiązania

 

 

1

Środki pieniężne

2264,99

3756,08

IV

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

2

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

C

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

 

 

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

Suma
bilansowa

2264,99

3756,08

 

Suma bilansowa

2264,99

3756,08

 

Sporządziła: Monika Kamzelewska

Bydgoszcz  14.02.2011 r.

                                                                                                                                                                        ..............................................

(zatwierdzony 29.03.2011 r.)

 

 

 

Bydgoskie Stowarzyszenie

Laryngektomowanych

...............................................                                                                                             

 (Nazwa jednostki)                                                                                                                                         

 

Rachunek wyników

 na dzień 31..12 2010 r.

 

 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.U. 137 poz. 1539)

 

 

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

 

31.12.2009

31.12.2010

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

13744,00

4006,50

I.

Składki brutto określone statutem

12460,00

1365,00

II.

Inne przychody określone statutem

1284,00

2641,50

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

12003,55

2515,41

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej

1740,45

1491,09

D.

Koszty administracyjne

 

 

1.

Zużycie materiałów i energii

 

 

2.

Usługi obce

 

 

3.

Podatki i opłaty

 

 

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5.

Amortyzacja

 

 

6.

Pozostałe

 

 

E.

Pozostałe przychody

 

 

F.

Pozostałe koszty

 

 

G.

Przychody finansowe

134,10

 

H.

Koszty finansowe

 

 

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

1874,55

1491,09

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.

Zyski nadzwyczajne

 

 

II.

Straty nadzwyczajne

 

 

K.

Wynik finansowy

1874,55

1491,09

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego

 

 

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Sporządziła:

Monika Kamzelewska

 

 

Bydgoszcz   14.02.2011r.                                                                                         Podpis

 

(zatwierdzony 29.03.2011 r.)

 

 

©Webmaster: Krystyna
 i Staszek ©

Aktualizacja: 23-Mar-2012
Listopad 2009